• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color
 • color1 color
 • color2 color
 • color3 color

Professional Data Center Infrastructure Design and Management

 

ใหม่ ! เพิ่มติดตั้ง Server Virtualization และ Network Virtualization
และ Software Defined Network (SDN)

!! เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าสู่ มาตรฐาน Data Center จากสถาบันต่างๆ !!

EIA/TIA-942  SAS-70  BICSI  Uptime Institute  SSAE-16 และ ITIL

             เป็นหลักสูตรภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สำหรับท่านที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการดูแลระบบเครือข่ายขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่ประกอบด้วยเครือข่ายและ Server ขนาดใหญ่และมีจำนวนมาก ที่ประกอบขึ้นเป็นคลังข้อมูล หรือศูนย์ให้บริการระบบเครือข่าย หรือให้บริการโครงข่าย รวมทั้งอินเตอรเนต เหมาะสำหรับศูนย์รวมเครือข่าย ที่ให้บริการข้อมูล หรือเชื่อมต่อระหว่างสาขาต่างๆจำนวนมาก หรือ ศูนย์ให้บริการ Hosting Server แบบ Collocation รวมทั้ง ISP ตลอดคลังข้อมูล (Data Center) สำหรับหน่วยงานต่างๆของรัฐและเอกชนหลักสูตรนี้นอกจากจะช่วยให้ท่านมีเข้าใจโครงสร้าง ระบบการทำงาน อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายใต้เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายและเครือข่ายแล้ว ยังทำให้ท่านมีความรู้และวิธีปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การเดินสายภายใน Data Center ด้วย EIA/TIA-942  มาตรฐาน BICSI  มาตรฐาน Uptime Institute  มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัย SAS-70 มาตรฐาน SSAE-16 รวมทั้ง ITIL และ ISO 20000 ด้วย ซอฟแวร์ที่ใช้ทางปฏิบัติในหลักสูตรนี้อีกด้วย

           ภายใต้หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ท่านสามารถเฝ้าดู การทำงานของServer และเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหากรณีเครือข่ายล่ม หรือเครือข่ายแออัด ตลอดจน Traffic ที่ใช้ Bandwidth สูง ตลอดจนเฝ้าดูความปลอดภัยของระบบเครือข่ายที่ให้บริการและศูนย์ข้อมูล หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ท่านสามารถบริหาร Bandwidth และให้บริการเครือข่ายรวมทั้ง รักษาความปลอดภัยแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหลักสูตรที่ช่วยอัพเกรดความรู้ความสามารถในการดูแลและจัดการกับปัญหาต่างๆ ในศูนย์ข้อมูล และเครือข่าย ตามมาตรฐานสากล อย่างเช่น ITIL และ ISO 20000 สอนโดยที่ปรึกษา บริษัทผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเตอรเนตระหว่างประเทศ และโทรคมนาคม รายใหญ่ในประเทศ รวมทั้งผู้ให้บริการ ISP ภาครัฐของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป ลาว)

 

บริหารระบบเครือข่ายและ Server ขนาดใหญ่ 

 

บริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูล SAN 

จุดประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลศูนย์เครือข่ายในองค์กรอย่างลึกซึ้ง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่ดูแลระบบเครือข่ายบริการแบบสาธารณะ มีระบบการให้บริการแก่ลูกค้า ตามมาตรฐานสากล เช่น ITIL และ ISO 20000
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ในรายละเอียดมาตรฐาน EIA/TIA-942  BICSI  Uptime Institute  SAS-70 และ SSAE-16 ซึ่งเป็นมาตรฐาน การเดินสายสัญญาณ และออกแบบติดตั้ง Data Center รวมทั้งการ Audit ความปลอดภัย
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถติดตั้ง และดูแลอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ตามมาตรฐานต่างๆ เช่น FC หรือ iSCSI หรือ EMC
 • สามารถติดตั้งระบบ SAN หรือ NAS
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ซอฟแวร์เฝ้าดูการทำงานของศูนย์เครือข่ายและคลังข้อมูล รวมทั้งสามารถจัดสร้างระบบเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเชิงปฏิบัติ

บริหารจัดการเครือข่าย และการให้บริการเครือข่าย

 

เรียนรู้มาตรฐาน Data Center จากสถาบันต่างๆ

ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้

 • ผู้บริหารจัดการระบบเครือข่ายขนาดกลางและขนาดใหญ่
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและ Server ในองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่
 • ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ให้บริการระบบเครือข่ายสาธารณะ เช่น ISP หรือ NSP
 • ผู้ให้บริการวางระบบและติดตั้งระบบเครือข่ายขนาดใหญ่
 • ผู้จัดจำหน่วยอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์เครือข่ายระดับวิสาหกิจ

ภาคปฏิบัติในหลักสูตรนี้

 • ติดตั้งระบบ RAID 1 และ 5 รวมทั้ง RAID 5 0
 • ใช้ Opmanager ตรวจสอบ อ่านค่าและเฝ้าดูการทำงานของ Server และ Network Rack ตลอดจนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
 • ใช้ Opmanager จัดตั้งระบบเตือนภัยบนเครือข่ายและ Server รวมทั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

 

ภาคปฏิบัติการใช้ Opmanager เพื่อเฝ้าดูสถานะการทำงานของกลุ่ม Server

 • ใช้ PRTG Network Monitor เพื่อตรวจสอบสถานะของเครือข่าย รวมทั้ง Server
 • ใช้ PRTG Traffic Grapher ตรวจสอบดูปริมาณการใช้งานอุปกรณ์และเครือข่าย รวมทั้งเปอร์เซ็นต์ใช้งานเครือข่าย
 • ใช้ Application Performance Monitor เพื่อตรวจสอบดูประสิทธิภาพการทำงานของ Application ต่างๆบน Server
 • ใช้ GFI Web Monitor เพื่อ Monitor ดูการเข้ามาใช้งาน Web Server และ Download ผ่าน FTP แบบ Real Time เพื่อ Block การ Access เข้าไปยัง Website ที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งรัน Anti-Virus บนการ Download ของ User ต่างๆ รวมทั้งช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบ กรณี Traffic ที่ทำให้เครือข่ายติดขัด และสิ้นเปลือง Bandwidth
 • ใช้ Support Desk manager เพื่อบริหารการให้บริการ ตามมาตรฐาน ITIL

ภาคปฏิบัติการใช้ Service Desk Manager เพื่อบริหารจัดการ Service Level Management (SLA) บริการลูกค้าตามมาตรฐาน ITIL

 • ใช้ Opstor เพื่อบริหารจัดการ SAN Switches
 • ใช้ Opstor เพื่อบริหาร Storage RAID และ Tape Storage
 • ใช้ Support Desk เพื่อบริหารจัดการระบบบริการเครือข่าย และ Server แก่ลูกค้าตามมาตรฐาน ITIL และ ISO 20000

 

ภาคปฏิบัติการใช้ PRTG เพื่อตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อและการปริมาณการใช้ Bandwidth บนเครือข่าย

 

ภาคปฏิบัติการใช้ Opmanager เพื่อเฝ้าดูสถานะการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย และ Server

  เหตุใดท่านควรเรียนหลักสูตร Data Center

 • ท่านจะมีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานของ Tier ต่างๆ ของ Data Center
 • ท่านจะมีความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานของ Uptime / BICSI และ TIA-942 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล
 • ท่านจะมีความรู้ ในการดูแลและเฝ้าดูสภาพแวดล้อมของ Data Center ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • ท่านจะมีความรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติงานระบบเครือข่าย (Network Operating Center (NOC)

ภาพ แสดงอุปกรณ์เครือข่ายและ Server ในห้องเรียน

 • ท่านจะมีความรู้เกี่ยวกับ การวางแผน และวิธีการกู้คืนระบบ (Disaster Recovery) เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง
 • ท่านจะได้เรียนรู้ มาตรฐานของอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Data Center
 • หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่าน สามารถเฝ้าดูการทำงานของกลุ่ม Server และอุปกรณ์เครือข่าย ด้วยเครื่องมือทาง Software ที่มีประสิทธิภาพ
 • ท่านสามารถเฝ้าดูความผิดปกติของกระแสข้อมูลข่าวสาร และแยกแยะระหว่างข้อมูลข่าวสารปกติ กับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องการ เช่น Virus ได้
 • ท่านจะมีความรู้ในการติดตั้งและจัดวางตู้ Rack รวมทั้งวิธีการคำนวณการกินกระแสไฟของตู้ Rack และห้อง Server
 • ท่านจะมีความรู้ในการคำนวณหากำลัง BTU ของระบบปรับอากาศในห้อง Server และ Data Center
 • ท่านมีความเข้าใจในมาตรฐานการดูแล Data Center อย่างลึกซึ้ง
 • ท่านสามารถติดตั้ง Server Virtualization ด้วย VMware เพื่อช่วยประหยัด Server ใน Data Center ได้
 • ท่านสามารถออกแบบ และวางแผนการขยาย เครือข่ายและ Server ภายใน Data Center ได้เป็นอย่างดี
 • ท่านสามารถติดตั้งอุปกรณ์ Storage เช่น RAID ชนิดต่างๆได้ในเชิงปฏิบัติ
 • ท่านจะเข้าใจ หลักการทำงานของ SAN รวมทั้งรายละเอียดการทำงานและวิธีการเลือกใช้ SAN ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ท่านเข้าใจ หลักการทำงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติ ภายใต้มาตรฐานของ ITIL เป็นอย่างดี จนสามารถนำไปเป็นข้อมูลเตรียมการสอบได้
 • ท่านสามารถใช้ Service Desk ซึ่งเป็น Software ที่ใช้บริหารจัดการ ระบบบริการสำหรับ Data Center และทำงานภายใต้มาตรฐาน ITIL 

 

ภาคปฏิบัติการใช้ Opstor เพื่อบริหารจัดการ SAN Switches และอุปกรณ์ RAID

 สิ่งที่ท่านจะได้ในหลักสูตรนี้

 • เอกสารมาตรฐานของ Uptime และ TIA-942 ภาคภาษาอังกฤษ ชุดมาตรฐานต้นฉบับ 1 เล่ม
 • Video เยี่ยมชม Data Center จากที่ต่างๆ เช่น Google / Facebook / IBM / SUN / HP / Cisco  รวมทั้ง Video การสอน ออกแบบติดตั้ง Data Center ความยาวกว่า 3 ชั่วโมง และอื่นๆอีกมากในรูปแบบ DVD
 • ตำราประกอบการเรียน แต่งโดย อาจารย์ วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน 1 เล่ม ภาคภาษาไทย

อุปกรณ์ที่ใช้อบรมในหลักสูตรนี้

 • ซอฟแวร์ที่ใช้บริหารจัดการ Data Center และ Network Operation Center
 • ซอฟแวร์ที่ให้บริการเครือข่ายและจัดการระบบบริการเครือข่ายภายใต้มาตรฐาน ITIL และ ISO 20000
 • อุปกรณ์เครือข่าย เช่น Switches / Router ในระดับ Enterprise ของ Cisco
 • ซอฟแวร์ที่ใช้จำลองการทำงาน การจัด Configure RAID Group และ LUNs Group
 • Server DELL และ HP พร้อมด้วย RAID 5 0
 • Software ที่ใช้ Monitoring ระบบเครือข่าย และ Server
 • F5 Load Balancer
 • Software ที่ใช้ติดตั้งระบบ iSCSI
   

 

ระยะเวลาของการอบรม :   4  วัน

รายละเอียดหลักสูตร

1.  มาตรฐานการออกแบบ Data Center

 • โครงสร้างของ Data Center 
 • ข้อพิจารณาโครงสร้างของ Data Center
 • ลักษณะ Raised Floor
 • Aisles และพื้นที่อื่นๆที่สำคัญของ Data Center
 • ศูนย์ควบคุมสำหรับ Data Center 
 • ความต้องการแหล่งจ่ายพลังงานของ Data Center 
 • HVAC และความต้องการสำหรับระบบไหลเวียนของอากาศ
 • ลักษณะการเดินสายสัญญาณเครือข่าย
 • ระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ และตรรกะ 
 • ระบบเฝ้าดูและตรวจสอบ 
 • ระบบบริหารจัดการระยะไกลRemote Systems Management 30

2.    มาตรฐาน Uptime ของ Data Center

 • มาตรฐาน Tier I – IV ของ Data Center
 • มาตรฐาน Tier I-Tier IV ของระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า และระบบสำรองไฟฟ้า
 • มาตรฐาน Tier I- Tier IV ของระบบปรับอากาศ
 • มาตรฐาน Tier I- Tier IV ของของการจัดระบบให้สามารถบำรุงรักษาระบบโดยการบริการไม่สะดุด
 • มาตรฐานการเดินสาย Backbone สำหรับระบบจ่ายไฟฟ้าหลัก
 • มาตรฐานระบบหล่อเย็นและทำน้ำเย็น
 • มาตรฐาน Compartmentalization ของ Uptime
 • วิธีการทำ Uptime Certification

3.   มาตรฐานการออกแบบ Data Center ภายใต้ BICSI

 • การกำหนด Class ของ Data Center ภายใต้ BICSI
 • มาตรฐานของห้องต่างๆภายใน Data Center
 • มาตรฐานยกพื้นของ Data Center
 • มาตรฐาน การจัดวางตู้ Rack และมาตรฐานของตู้ Rack
 • มาตรฐานการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องของ Data Center
 • มาตรฐานการออกแบบระบบไฟฟ้าของ BICSI
 • มาตรฐานการคำนวณหา Load ไฟฟ้า ของ BICSI
 • มาตรฐานการออกแบบระบบปรับอากาศ
 • มาตรฐานการไหลเวียนของลมภายใน Data Center
 • มาตรฐานการออกแบบระบบสายสัญญาณ
 • มาตรฐานการเดินสายสัญญาณตาม Class Ranking
 • มาตรฐานการป้องกันและระบบดับเพลิง
 • มาตรฐานการวางแผนกู้คืนระบบ (Disaster Recovery Planning)

4.   มาตรฐาน การออกแบบ Data Center ของ TIA-942

 • มาตรฐานของห้องทำงานต่างๆภายใต้มาตรฐาน TIA/942
 • มาตรฐานของพื้นที่ต่างๆของ Data Center เช่น MDA /HDA / EDA และ ZDA
 • มาตรฐานการเดินสาย Backbone และเดินสายในแนวราบ
 • มาตรฐานของสภาพแวดล้อมต่างๆของ Data Center
 • มาตรฐานโครงสร้างของ Data Center
 • มาตรฐานการเดินสายสัญญาณใน Data Center
 • มาตรฐานการออกแบบสภาพแวดล้อม
 • มาตรฐานระบบไฟฟ้า
 • มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย
 • มาตรฐานทางเข้าห้อง
 • มาตรฐานระบบระบายอากาศและทำความเย็น
 • มาตรฐานพื้นที่จัดวางอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
 • มาตรฐาน Data Center Cabling Path way
 • มาตรฐานระบบ Redundant

5.   มาตรฐานขีดความสามารถในการให้บริการของ Data Center

 • มาตรฐานการกำหนดขีดความสามารถของ Data Center 
 • การกำหนด Rack Location Units
 • การจัดวางตู้ Rack ในรูปแบบต่างๆ เช่น Top of Rack / End of rack และแบบ Centralized
 • วิธีการกำหนด RLUs
 • มาตรฐานการใช้พลังงานใน Data Center  
 • มาตรฐานการกำหนดความเย็นภายใน Data Center
 • มาตรฐานการกำหนด Bandwidth ที่ต้องใช้
 • มาตรฐานพื้นที่ว่างภายใน Data Center 
 • มาตรฐานขนาดขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 • วิธีการวางแผนเพื่อจัดวางอุปกรณ์ 

6.   มาตรฐานการจัดตั้ง Data Center

 • วิธีการเลือกลักษณะพื้นที่เพื่อจัดตั้ง Data Center 
 • ข้อพิจารณาเพื่อความปลอดภัย 
 • ข้อพิจารณาการ Access หรือเข้าถึง
 • ข้อพิจารณา Raised Floor
 • ข้อพิจารณา การควบคุมสภาพแวดล้อม
 • ข้อพิจารณา พื้นที่สำหรับการขยาย

7.  มาตรฐานระบบยกพื้นใน Data Center

 • มาตรฐานโครงสร้างของ Raised Floor
 • มาตรฐานความสูงของ Floor 
 • วิธีการคำนวณน้ำหนัก Load แบบต่างๆภายในห้อง Data Center
 • มาตรฐานของ Support Grid
 • มาตรฐานของ Floor Tiles
 • มาตรฐานของ Plenum และ Wireways รวมทั้ง Outlets
 • มาตรฐานของ Cable Trays
 • วิธีการจัดวาง Wireways และ Cable Trays
 • มาตรฐานของ Ramps และ Lifts
 • ระบบไหลเวียนและความดันอากาศ
 • มาตรฐานอุณหภูมิในห้อง Server 
 • ระบบตรวจสอบการรั่วไหล 
 • ระบบป้องกันอัคคีภัย

8.  มาตรฐานระบบการจ่ายพลังงานแก่ Data Center

 • มาตรฐานการออกแบบระบบจ่ายกำลังไฟ 
 • วิธีการคำนวณปริมาณความต้องการกำลังไฟทั้งหมดใน Data Center 
 • วิธีการคำนวณหาค่า Heat Dissipation เพื่อการออกแบบห้อง Server ที่ดี
 • วิธีการคำนวณหาค่า BTU ในห้อง Server เพื่อคำนวณหาขนาดของเครื่องปรับอากาศ
 • วิธีการกำหนดมาตรฐานของระบบปรับอากาศ
 • วิธีการคำนวณค่า KVA Load เพื่อคำนวณขนาดของ UPS
 • วิธีการคำนวณและเลือก UPS
 • วิธีการคำนวณความต้องการด้านความเย็นภายใน Data Center และ ห้อง Server
 • วิธีการคำนวณขนาดของเครื่องปรับอากาศในห้อง Server
 • วิธีการติดตั้ง Ground ใน Data Center
 • มาตรฐานระบบสำรองไฟ
 • มาตรฐานระบบกราวด์ 
 • รู้จักกับ Signal Reference Grid 
 • มาตรฐานการป้องกันไฟกระชาก 
 • ระบบป้องกันฟ้าผ่า 
 • ระบบควบคุมไฟสำรอง และฉุกเฉิน 
 • มาตรฐานการเดินสายไฟ
 • ระบบส่งกระจายกำลังไฟ 

 9.  มาตรฐานการควบคุมสิ่งแวดล้อมภายใน Data Center

 • อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับ Data Center   
 • ความชื้นสัมพัทธ์ใน Data Center  
 • ไฟฟ้าสถิตย์
 • มาตรฐานระบบปรับอากาศ    
 • วิธีการวางแผนการไหลเวียนของอากาศ    
 • มาตรฐานการจัดวางระบบ HVAC
 • มาตรฐานการกระจายของอากาศ    
 • มาตรฐานของลาดปูพื้นและการไหลของอากาศ
 • มาตรฐานการจัดวางอุปกรณ์ และ Rack  

10.   มาตรฐานการดูแลรักษาความปลอดภัยของ SAS-70

 • รายละเอียดและวิธีการจัดทำรายงาน

11.   มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัย SSAE-16

 • รายละเอียดและวิธีการจัดทำรายงาน

12.   มาตรฐานการเดินสายสัญญาณใน Data Center ภายใต้ EIA/TIA 942-2 และ BICSI

 • มาตรฐานการวางโครงสร้างการเดินสาย 
 • การออกแบบในลักษณะ Modular 
 • โครงสร้างการเดินสายระบบเครือข่ายใน Data Center 
 • จุดที่ใช้กระจายสายสัญญาณ 
 • Network Terminal Servers 
 • มาตรฐาน Cross-Patch Ports 
 • วิธีการกำหนดรหัสสีและการ Label สายสัญญาณ 
 • มาตรฐานและ Solution การเดินสายสัญญาณสำหรับ 10Gb/s   
 • มาตรฐาน การออกแบบที่ถูกต้องสำหรับวางโครงสร้างเดินสาย 
 • เปรียบเทียบการเดินสายทองแดง และสาย Fiber Optic ใน Data Center
 • มาตรฐานการเดินสายแบบจุดต่อขุด และมาตรฐาน Structured Cabling

13.    มาตรฐานการดูแลสภาวะแวดล้อมใน Data Center

 • มาตรฐานการป้องการการปนเปื้อนใน Data Center 
 • ชนิดของการปนเปื้อนและแหล่งที่มา 
 • วิธีการหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน 
 • ระบบกรองอากาศ

14.    มาตรฐานการออกแบบ ระบบเครือข่ายและ Server Farm ใน Data Center

 • มาตรฐานการออกแบบ Data Center
 • ชนิดของ Server Farms และ Data Centers
 • มาตรฐาน Internet Server Farms
 • มาตรฐาน Intranet Server Farms
 • ข้อพิจารณาการออกแบบ Server-Farm
 • วิธีการออกแบบ Collapsed Server-Farm
 • วิธีการออกแบบ Expanded Server-Farm
 • วิธีการออกแบบ Redundant Firewall
 • ประเภทของ Data Center
 • Internet Data Center 
 • Corporate Data Center 
 • รูปแบบการเชื่อมต่อโครงข่ายภายใน Data Center
 • วิธีการออกแบบ เครือข่าย Layer 3/Layer 2
 • วิธีการออกแบบเครือข่ายลักษณะ Multiple-Tier 
 • วิธีการออกแบบ Expanded Multitier 
 • วิธีการออกแบบ Collapsed Multitier 
 • วิธีการออกแบบ Fully Redundant Layer 2 และ Layer 3
 • มาตรฐานการออกแบบที่ต้องการ Redundancy

15.    มาตรฐานระบบ Security ใน Data Center

 • มาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยใน Data Center
 • รายการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยเชิงกายภาพตามมาตรฐาน SAN
 • รายการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยเชิงกายภาพตามมาตรฐาน SAS 70
 • ช่องโหว่และภยันตรายใน Data Center
 • รูปแบบภัยคุกคามชนิดต่างๆใน Data Center 
 • วิธีการ Scan ดูระบบรักษาความปลอดภัยใน Server ต่างๆของ Data Center

16.    มาตรฐานการให้บริการของ data center

 • มาตรฐานการให้บริการของ Data Centers ในรูปแบบ Co-Location
 • มาตรฐานการให้บริการของ Data Centers ในรูปแบบ ISP
 • มาตรฐานการให้บริการของ Data Center
 • มาตรฐานการให้บริการ IP Infrastructure
 • มาตรฐานการให้บริการ Application Services 
 • มาตรฐานการให้บริการ Security Services 
 • มาตรฐานการให้บริการ Storage Services 
 • มาตรฐานการให้บริการ Business Continuance Infrastructure Services 

17.    มาตรฐานการบริหารจัดการ Server

 • วิธีการบริหารจัดการ Server Health 
 • วิธีการติดตั้งและจัดการ Load-Balancing 
 • วิธีการบริหารจัดการ Server
 • Server Management Interface 
 • มาตรฐานและวิธีการติดตั้ง SNMP บน Server 
 • วิธีการตรวจสอบความล้มเหลวจากการทำงานของ Server
 •  วิธีการ Monitor Server โดยใช้ Probe 
 • วิธีการ Monitor Server โดยใช้ SNMP 
 • วิธีการตรวจสอบการทำงานของเครือข่าย

18.    มาตรฐานการเฝ้าดูระบบเครือข่ายและ Server (ภาคปฏิบัติ)

 • ข้อมูลที่ต้องเฝ้าดูในระบบเครือข่าย
 • ข้อมูลที่ต้องเฝ้าดูใน Server
 • ถอดรหัสข้อมูลที่ปรากฏบนจอสำหรับเครือข่ายและ Server

19.    การวางแผน Server ใน data Center

 • หน่วยวัดประสิทธิภาพการทำงานของ Server 
 • Utilization 
 • Latency 
 • Throughput 
 • Efficiency 
 • องค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ CPU  

20.    ระบบ Fail Over และ Redundant ใน Data Center

 • เปรียบเทียบระบบ Fault-Tolerant กับ Clusters 
 • มาตรฐาน Fault-Tolerant Disk Subsystems 
 • Hot-Swappable และ Hot-Spare Drives 
 • Disk Redundancy Using RAID Levels 
 • วิธีการติดตั้ง Redundant Controllers ภายใน Disk Subsystem 
 • Host-Based Adapters (HBAs) ภายใน Server 
 • Cache ภายใน Subsystem Controller

21.    เทคโนโลยีและติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลใน Data Center

 • Fiber Channel Protocol
 • Zoning และ Lun Masking
 • การบริหารและติดตั้ง Brocade Switches 
 • Storage Access Modes 
 • เปรียบเทียบ DAS กับ SAN 
 • เปรียบเทียบ NAS กับ SAN 
 • Server Clustering 
 • Applications ที่เหมาะสมกับ SAN
 • ข้อพิจารณาก่อนการออกแบบใช้ SAN 
 • มาตรฐานและวิธีการติดตั้ง Server RAID  
  • RAID-0 (Striping) 
  • RAID-1 (Mirroring) 
  • RAID 0+1 (Mirrored Stripes) 
  • RAID 1+0 or RAID 10 (Striped Mirrors) 
  • RAID-2 
  • Parity-Based RAID (RAID-3, -4, and -5) 
  • RAID-3 
  • RAID-4 
  • RAID-5

22. วิธีการดูแลบำรุงรักษา Data Center

 • รายการตรวจสอบความพร้อมของการให้บริการของ Data Center
 • ข้อมูลและค่า metric ที่แสดงความพร้อมให้บริการของ Data Center
 • รายการบำรุงรักษา อุปกรณ์ และระบบเครือข่ายและ Server ใน Data Center
 • วิธีการประเมินประสิทธิภาพของ Data Center ตามหลักสากล

23. การประยุกต์ใช้งาน ITIL V3.0 ใน Data Center เชิงปฏิบัติ

Service Strategy

 • Lifecycle Phase
  • Processes and other activities
  • Organization
  • Methods, techniques and tools
  • Implementation and operation
 • Functions and Processes
  • Financial Management
  • Service Portfolio Management
  • Demand Management

Service Design

 • Lifecycle Phase
  • Processes and other activities
  • Organization
  • Methods, techniques and tools
  • Implementation and operation
 • Functions and Processes
  • Service Catalogue Management
  • Service Level Management
  • Capacity Management
  • Availability Management
  • IT Service Continuity Management
  • Information Security Management
  • Supplier Management

Service Transition

 • Lifecycle Phase
  • Processes and other activities
  • Organization
  • Methods, techniques and tools
  • Implementation and operation
 • Functions and Processes
  • Transition Planning and Support
  • Change Management
  • Service Asset and Configuration Management
  • Release and Deployment Management
  • Service Validation and Testing
  • Knowledge Management

Service Operation

 • Lifecycle Phase
  • Processes and other activities
  • Organization
  • Methods, techniques and tools
  • Implementation and operation
 • Functions and Processes
  • Event Management
  • Incident Management
  • Request Fulfillment
  • Problem Management
  • Access Management
  • Monitoring and Control
  • IT Operations
  • Service Desk

Continual Service Improvement (CSI)

 • Lifecycle Phase
  • Processes and other activities
  • Organization
  • Methods, techniques and tools
  • Implementation and operation
 • Functions and Processes
  • CSI Improvement Process
  • Service Reporting

24. เทคโนโลยีและวิธีการติดตั้ง Virtualization ใน Data Center

 • แนวคิดและวิธีการออกแบบติดตั้ง Server Virtualization
 • การจัดการ Shared Storage Resource
 • วิธีการติดตั้งและจัดคอนฟิก ESXi Server
 • วิธีการบริหารจัดการ Resource บน Server ภายใต้ Virtualization

25. วิธีการกู้คืนปัญหาและข้อมูลใน Data Center

 • High Availability (HA) และ Disaster Recovery (DR) 
 • วิธีการออกแบบ Disaster-Tolerant Architecture 
 • Online Replication Techniques 
 • User-Level Replication 
 • Software-Based Replication 

26.   Network Virtualization

 • หลักการทำงานของ Network Virtualization
 • วิธีการติดตั้ง Network Virtualization
 • วิธีการ Private VLAN
 • วิธีการจัดสร้าง Virtual Network บน Windows Server 2008

27.  Software Defined Network (SDN)  

 • สถาปัตยกรรมและการทำงานของ SDN
 • รู้จักกับ Control Plane และ Data Plane
 • SDN Controller
 • SDN Protocol : OpenFlow
 • สถาปัตยกรรมการทำงานของ OpenFlow
 • การบริหารจัดการ SDN Security
 • วิธีการเลือก SDN Controller Switch
   

มาเป็นเพื่อนกับเรา