• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color
 • color1 color
 • color2 color
 • color3 color

Professional Data Center Infrastructure Design and Standard

 

!! เมื่อถนนทุกสายมุ่งเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล Data Center ของท่านมีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากลที่หลากหลายแล้วหรือยัง?!!

             เป็นหลักสูตรภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สำหรับท่านที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการดูแลระบบเครือข่ายขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่ประกอบด้วยเครือข่ายและ Server ขนาดใหญ่และมีจำนวนมาก ที่ประกอบขึ้นเป็นคลังข้อมูล หรือศูนย์ให้บริการระบบเครือข่าย หรือให้บริการโครงข่าย รวมทั้งอินเตอรเนต เหมาะสำหรับศูนย์รวมเครือข่าย ที่ให้บริการข้อมูล หรือเชื่อมต่อระหว่างสาขาต่างๆจำนวนมาก หรือ ศูนย์ให้บริการ Hosting Server แบบ Collocation รวมทั้ง ISP ตลอดจนคลังข้อมูล (Data Center) สำหรับหน่วยงานต่างๆของรัฐและเอกชนหลักสูตรนี้นอกจากจะช่วยให้ท่านมีเข้าใจโครงสร้าง ระบบการทำงาน อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายใต้เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายและเครือข่ายแล้ว ยังทำให้ท่านมีความรู้และวิธีปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การเดินสายภายใน Data Center ด้วย EIA/TIA-942  มาตรฐาน Uptime Institute  มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัย SAS-70 มาตรฐาน SSAE-16 รวมทั้ง ISO 20000 ด้วยซอฟแวร์ที่ใช้ทางปฏิบัติในหลักสูตรนี้อีกด้วย

           ภายใต้หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ท่านสามารถเฝ้าดู การทำงานของServer และเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหากรณีเครือข่ายล่ม หรือเครือข่ายแออัด ตลอดจน Traffic ที่ใช้ Bandwidth สูง ตลอดจนเฝ้าดูความปลอดภัยของระบบเครือข่ายที่ให้บริการและศูนย์ข้อมูล หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ท่านสามารถบริหาร Bandwidth และให้บริการเครือข่ายรวมทั้ง รักษาความปลอดภัยแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหลักสูตรที่ช่วยอัพเกรดความรู้ความสามารถในการดูแลและจัดการกับปัญหาต่างๆ ในศูนย์ข้อมูล และเครือข่าย ตามมาตรฐานสากล อย่างเช่น ISO 20000 สอนโดยอดีตที่ปรึกษา บริษัทผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเตอรเนตระหว่างประเทศ และโทรคมนาคม รายใหญ่ในประเทศ อีกทั้งเป็นนักวิจัยจาก ๋Jet propulsion Laboratory (JPL) ขององค์การนาซ่า

 

บริหารระบบเครือข่ายและ Server ขนาดใหญ่ 

 

บริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูล SAN 

จุดประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลศูนย์เครือข่ายในองค์กรอย่างลึกซึ้ง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่ดูแลระบบเครือข่ายบริการแบบสาธารณะ มีระบบการให้บริการแก่ลูกค้า ตามมาตรฐานสากล 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure) ของ Data Center ตามมาตรฐานของ Data Center ชั้นนำในสหรัฐอเมริการและยุโรป
 • สามารถวางแผนติดตั้ง ประสานงานร่วมกัยบริษัทติดตั้ง Data Center ให้กับท่านได้เป็นอย่างดี
 • สามารถวางแผนปรับปรุง ขยาย Data Center ของท่านได้
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ในรายละเอียดมาตรฐาน EIA/TIA-942  Uptime Institute  SAS-70 และ SSAE-16 ซึ่งเป็นมาตรฐาน การเดินสายสัญญาณ และออกแบบติดตั้ง Data Center รวมทั้งการ Audit ความปลอดภัย
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถติดตั้ง และดูแลอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ตามมาตรฐานต่างๆ 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ซอฟแวร์เฝ้าดูการทำงานของศูนย์เครือข่ายและคลังข้อมูล รวมทั้งสามารถจัดสร้างระบบเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเชิงปฏิบัติ

บริหารจัดการเครือข่าย และการให้บริการเครือข่าย

 

เรียนรู้มาตรฐาน Data Center จากสถาบันต่างๆ

ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้

 • ผู้บริหารจัดการระบบเครือข่ายขนาดกลางและขนาดใหญ่
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและ Server ในองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่
 • ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ให้บริการระบบเครือข่ายสาธารณะ เช่น ISP หรือ NSP
 • ผู้ให้บริการวางระบบและติดตั้งระบบเครือข่ายขนาดใหญ่
 • ผู้จัดจำหน่วยอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์เครือข่ายระดับวิสาหกิจ

ภาคปฏิบัติในหลักสูตรนี้

 • ใช้ Opmanager ตรวจสอบ อ่านค่าและเฝ้าดูการทำงานของ Server และ Network Rack ตลอดจนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
 • ใช้ Opmanager จัดตั้งระบบเตือนภัยบนเครือข่ายและ Server รวมทั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

 

ภาคปฏิบัติการใช้ Opmanager เพื่อเฝ้าดูสถานะการทำงานของกลุ่ม Server

 • ใช้ Opstore เพื่อบริหาร Storage RAID และ Tape Storage
 • ใช้ Rack Table เพื่อบริหารจัดการกับ Rack
 • ใช้ OpenDCIM เพื่อบริหารจัดการ Data Center

ภาคปฏิบัติการใช้ Software เพื่อบริหารจัดการกับ Rack ใน Data Center  

 เหตุใดท่านควรเรียนหลักสูตร Data Center

 • ท่านจะมีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานของ Tier ต่างๆ ของ Data Center
 • ท่านจะมีความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานของ Uptime / TIA-942 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล
 • ท่านจะมีความรู้ ในการดูแลและเฝ้าดูสภาพแวดล้อมของ Data Center ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • ท่านจะมีความรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติงานระบบเครือข่าย {Network Operating Center (NOC)

ภาพ แสดงอุปกรณ์เครือข่ายและ Server ในห้องเรียน

 • ท่านจะมีความรู้เกี่ยวกับ การวางแผนวิธีการกู้คืนระบบ (Disaster Recovery) เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง
 • ท่านจะได้เรียนรู้ มาตรฐานของอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Data Center
 • หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่าน สามารถเฝ้าดูการทำงานของกลุ่ม Server และอุปกรณ์เครือข่าย ด้วยเครื่องมือทาง Software ที่มีประสิทธิภาพ
 • ท่านสามารถเฝ้าดูความผิดปกติของกระแสข้อมูลข่าวสาร และแยกแยะระหว่างข้อมูลข่าวสารปกติ กับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องการ เช่น Virus และ Malware ได้
 • ท่านจะมีความรู้ในการติดตั้งและจัดวางตู้ Rack รวมทั้งวิธีการคำนวณการกินกระแสไฟของตู้ Rack และห้อง Server
 • ท่านจะมีความรู้ในการคำนวณหากำลัง BTU ของระบบปรับอากาศในห้อง Server และ Data Center
 • ท่านมีความเข้าใจในมาตรฐานการดูแล Data Center อย่างลึกซึ้ง
 • ท่านสามารถออกแบบ และวางแผนการขยาย เครือข่ายและ Server ภายใน Data Center ได้เป็นอย่างดี

 

ภาคปฏิบัติการใช้ Opstor เพื่อบริหารจัดการ SAN Switches และอุปกรณ์ RAID

 

 สิ่งที่ท่านจะได้ในหลักสูตรนี้

 • เอกสารมาตรฐานของ Uptime และ TIA-942 ภาคภาษาอังกฤษ ชุดมาตรฐานต้นฉบับ 1 เล่ม
 • Video เยี่ยมชม Data Center จากที่ต่างๆ เช่น Google / Facebook / IBM / SUN / HP / Cisco  รวมทั้ง Video การสอน ออกแบบติดตั้ง Data Center ความยาวกว่า 3 ชั่วโมง และอื่นๆอีกมากในรูปแบบ DVD
 • ตำราประกอบการเรียน แต่งโดย อาจารย์ วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน 1 เล่ม ภาคภาษาไทย

อุปกรณ์ที่ใช้อบรมในหลักสูตรนี้

 • ซอฟแวร์ที่ใช้บริหารจัดการ Data Center และ Network Operation Center
 • อุปกรณ์เครือข่าย เช่น Switches / Router ในระดับ Enterprise ของ Cisco
 • Software ที่ใช้ Monitoring ระบบเครือข่าย และ Server
   

 

ระยะเวลาของการอบรม :   3  วัน

รายละเอียดหลักสูตร

 

1.       มาตรฐานสากลของ Data Center (Data Center International Standard Design)

 • Operational Standard
  • Uptime Institute: Operational Sustainability (with and without Tier Certification)
 • Telecommunication and Cabling Standard
  • ANSI/BICSI 002-2014
  • ANSI/TIA 942-A 2014
 • EN 50600: an International Standard
  • EN 50600-1 General concepts
  • EN 50600-2-1 Building construction
  • EN 50600-2-2 Power distribution
  • EN 50600-2-3 Environmental control
  • EN 50600-2-4 Telecommunications cabling infrastructure
  • EN 50600-2-5 Security systems
  • EN 50600-2-6 Management and operational information systems
 • Regulatory Standards
  • HIPPA (Health Insurance Portability and Accountability Act),
  • SOX (Sarbanes Oxley) 2002
  • SAS 70 Type I หรือ II
  • GLBA (Gramm-Leach Bliley Act)
 • Operation and Security Standard
  • ISO 9000 – Quality System
  • ISO 14000 – Environmental Management System
  • ISO 27001 – Information Security
  • PCI – Payment Card Industry Security Standard (PCI-DSS Payment Card Industry Data Security Standard)
  • SOC, SAS70 & ISAE 3402 or SSAE16, FFIEC (USA) – Assurance Controls
  • AMS-IX – Amsterdam Internet Exchange – Data Centre Business Continuity Standard
  • EN50600-2-6 Management and Operational Information
  • ISO / IEC 27001:2005 and 27001:2013 Information Security Management System Standard
 • Energy Management Standard
  • ISO 50001:2011 Energy Management System Standard
  • LEED Certification
 • ASHRAE TC9.9 Data Center Power Equipment Thermal Guidelines

 2.  มาตรฐานการออกแบบ Data Center 

 • โครงสร้างของ Data Center 
 • ข้อพิจารณาโครงสร้างของ Data Center
 • ลักษณะ Raised Floor
 • Aisles และพื้นที่อื่นๆที่สำคัญของ Data Center
 • ศูนย์ควบคุมสำหรับ Data Center 
 • ความต้องการแหล่งจ่ายพลังงานของ Data Center 
 • HVAC และความต้องการสำหรับระบบไหลเวียนของอากาศ
 • ลักษณะการเดินสายสัญญาณเครือข่าย
 • ระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ และตรรกะ 
 • ระบบเฝ้าดูและตรวจสอบ 
 • ระบบบริหารจัดการระยะไกลRemote Systems Management 30

3.   มาตรฐานโครงสร้างและการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายใน Data Center ขนาด กลาง / ใหญ่

 • มาตรฐานโครงสร้างระบบเครือข่าย
  • Server / Fabric
  • Storage Area / Fabric
  • Data Center Interconnect
  • Access Network

4.   มาตรฐาน การออกแบบ Data Center ของ TIA-942

 • มาตรฐานของห้องทำงานต่างๆภายใต้มาตรฐาน TIA/942
 • มาตรฐานของพื้นที่ต่างๆของ Data Center เช่น MDA /HDA / EDA และ ZDA
 • มาตรฐานการเดินสาย Backbone และเดินสายในแนวราบ
 • มาตรฐานของสภาพแวดล้อมต่างๆของ Data Center
 • มาตรฐานโครงสร้างของ Data Center
 • มาตรฐานการเดินสายสัญญาณใน Data Center
  • มาตรฐานของสายสัญญาณประเภทต่างๆ
  • มาตรฐานการทดสอบ การทำ Certified สายสัญญาณประเภทต่างๆ
  • มาตรฐานการจัดวางและเดินสายสัญญาณที่ปลอดภัย
 • มาตรฐานการออกแบบสภาพแวดล้อม
 • มาตรฐานระบบไฟฟ้า
 • มาตรฐานแสงสว่าง ณ จุดต่างๆ
 • มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย
 • มาตรฐานทางเข้าห้อง (Entrance Room)
 • มาตรฐานระบบระบายอากาศและทำความเย็น
 • มาตรฐานพื้นที่จัดวางอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
 • มาตรฐาน Data Center Cabling Path way
 • มาตรฐานระบบ Redundant ชนิดต่างๆใน Data Center

5.   มาตรฐานขีดความสามารถในการให้บริการของ Data Center

 • มาตรฐานการกำหนดขีดความสามารถของ Data Center 
 • การกำหนด Rack Location Units
 • การจัดวางตู้ Rack ในรูปแบบต่างๆ เช่น Top of Rack / End of rack และแบบ Centralized
 • วิธีการกำหนด RLUs
 • มาตรฐานการใช้พลังงานใน Data Center  
 • มาตรฐานการกำหนดความเย็นภายใน Data Center
 • มาตรฐานการกำหนด Bandwidth ที่ต้องใช้
 • มาตรฐานพื้นที่ว่างภายใน Data Center 
 • วิธีการวางแผนเพื่อจัดวางอุปกรณ์ 

 

Software เพื่อคำนวณปริมาณความต้องการด้านความเย็นใน Data Center

6.   มาตรฐานการจัดตั้ง Data Center

 • วิธีการเลือกลักษณะพื้นที่เพื่อจัดตั้ง Data Center (Site Location)
 • ข้อพิจารณาเพื่อความปลอดภัย 
 • ข้อพิจารณาการ Access หรือเข้าถึง
 • ข้อพิจารณา Raised Floor
 • ข้อพิจารณา การควบคุมสภาพแวดล้อม
 • ข้อพิจารณา พื้นที่สำหรับการขยาย

7.  มาตรฐานระบบยกพื้นใน Data Center

 • มาตรฐานโครงสร้างของ Raised Floor
 • มาตรฐานความสูงของ Floor 
 • วิธีการคำนวณน้ำหนัก Load แบบต่างๆภายในห้อง Data Center
 • มาตรฐานของ Support Grid
 • มาตรฐานของ Floor Tiles
 • มาตรฐานของ Plenum และ Wireways รวมทั้ง Outlets
 • มาตรฐานของ Cable Trays
 • วิธีการจัดวาง Wireways และ Cable Trays
 • มาตรฐานของ Ramps และ Lifts
 • ระบบไหลเวียนและความดันอากาศ
 • มาตรฐานอุณหภูมิในห้อง Server 
 • ระบบตรวจสอบการรั่วไหล 
 • ระบบป้องกันอัคคีภัย

8.  มาตรฐานระบบการจ่ายพลังงานแก่ Data Center

 • มาตรฐานการออกแบบระบบจ่ายกำลังไฟ 
 • วิธีการคำนวณปริมาณความต้องการกำลังไฟทั้งหมดใน Data Center 
 • วิธีการคำนวณหาค่า Heat Dissipation เพื่อการออกแบบห้อง Server /Rack/การจัดวาง
 • วิธีการคำนวณหาค่า BTU ในห้อง Server เพื่อคำนวณหาขนาดของเครื่องปรับอากาศ
 • วิธีการกำหนดมาตรฐานของระบบปรับอากาศ
 • วิธีการคำนวณค่า KVA Load เพื่อคำนวณขนาดของ UPS
 • วิธีการคำนวณและเลือก UPS
 • วิธีการคำนวณความต้องการด้านความเย็นภายใน Data Center และ ห้อง Server
 • วิธีการเลือกระบบทำความเย็นระหว่าง แบบ Row Based Room Based และ Rack-based
 • วิธีการปรับปรุงวิธีการกระจายท่อทำความเย็นด้วยน้ำใน Data Center
 • โซลูชั่น 10 ประการเพื่อรองรับการใช้งาน Server ที่ติดตั้งอย่างหนาแน่น
 • กลยุทธ์การทำความเย็นสำหรับ Rack ที่มีความจุหนาแน่นสูงและ Blade Server
 • วิธีการคำนวณขนาดของเครื่องปรับอากาศในห้อง Server
 • วิธีการคำนวณความต้องการพลังงานไฟฟ้าและเนื้อที่ว่างใน Data Center
 • วิธีการติดตั้ง Ground ใน Data Center
 • มาตรฐานระบบสำรองไฟ
 • มาตรฐานระบบกราวด์ 
 • รู้จักกับ Signal Reference Grid 
 • มาตรฐานการป้องกันไฟกระชาก 
 • ระบบควบคุมไฟสำรอง และฉุกเฉิน 
 • มาตรฐานการเดินสายไฟ
 • ระบบส่งกระจายกำลังไฟ 

 Software เพื่อการคำนวณหาความต้องการกำลังไฟฟ้าใน Data Center

 9. มาตรฐานระบบระบาบอากาศใน Data Center

 • มาตรฐานการปรับอากาสและควบคุมอุณหภูมิของ Ashare TC9.9 ASHRAE Thermal Guidelines for Data Processing Environments
 • การออกแบบระบบทำความเย็นและการไหลของอากาศ
 • Best Practice สำหรับการแก้ปัญหา Hot Spot
 • เทคโนโลยีสำหรับทำความเย็น
  • Cold Aisle Containment
  • Row-Cooled Cold Aisle Containment
  • Rack Air Containment
  • Row Cooled Hot Aisle Containment
  • Ducted Hot Aisle Containment
  • Ducted Rack

10. มาตรฐานการควบคุมสิ่งแวดล้อมภายใน Data Center

 • อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับ Data Center   
 • ความชื้นสัมพัทธ์ใน Data Center  
 • ไฟฟ้าสถิตย์
 • มาตรฐานระบบปรับอากาศ    
 • วิธีการวางแผนการไหลเวียนของอากาศ    
 • มาตรฐานการจัดวางระบบ HVAC
 • มาตรฐานการกระจายของอากาศ    
 • มาตรฐานของลาดปูพื้นและการไหลของอากาศ
 • มาตรฐานการจัดวางอุปกรณ์ และ Rack  

11.    มาตรฐานการดูแลสภาวะแวดล้อมใน Data Center

 • มาตรฐานการป้องการการปนเปื้อนใน Data Center 
 • ชนิดของการปนเปื้อนและแหล่งที่มา 
 • วิธีการหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน 
 • ระบบกรองอากาศ

12.    มาตรฐานการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานใน Data Center

 • ข้อผิดพลาด 10 ประการของการปฏิบัติงานใน Data Centers : แนวทางแก้ไข
 • ข้อผิดพลาด 9 ประการในการวางแผน Data Center
 • วิธีการเปรียบเทียบค่า MTBF อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ Data Center
 • กลยุทธ์การทำ Preventive Maintenance สำหรับ Data Center
 • วิธีการแยกประเภทของเครื่องมือที่ใช้บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของ Data Center
 • วิธีการคำนวณความต้องการพลังงานไฟฟ้าและเนื้อที่ว่างใน Data Center
 • มาตรฐานการออกแบบที่ต้องการ Redundancy

13.    มาตรฐานการเฝ้าดูระบบเครือข่ายและ Server (ภาคปฏิบัติ)

 • ข้อมูลที่ต้องเฝ้าดูในระบบเครือข่าย
 • ข้อมูลที่ต้องเฝ้าดูใน Server
 • ถอดรหัสข้อมูลที่ปรากฏบนจอสำหรับเครือข่ายและ Server

14. วิธีการดูแลบำรุงรักษา Data Center

 • รายการตรวจสอบความพร้อมของการให้บริการของ Data Center
 • ข้อมูลและค่า metric ที่แสดงความพร้อมให้บริการของ Data Center
 • รายการบำรุงรักษา อุปกรณ์ และระบบเครือข่ายและ Server ใน Data Center
 • วิธีการประเมินประสิทธิภาพของ Data Center ตามหลักสากล

15. วิธีการกู้คืนจากภัยภิบัติ (Data Center Disaster Planning)

 • วิธีการเขียน Business Continuity และ Disaster Recovery Template
 • วิธีการวางแผนและบริหารจัดการ Disaster Recovery
 • วิธีการเขียน Data Center Disaster Recovery Plan Template

16. วิธีการและมาตรฐานการ Audit Data Center

 • ขอบเขตงาน Audit
 • การเตรียมการ Audit
 • Mechanical (Power และ Cooling) Audit
 • IT Infrastructure Audit
 • Security Audit
 • Building and Support Services Audit
 • Asset Management Audit
 • Process, Procedures and Working Practices Audit
 • Documentation Audit
 • Audit Closure Process

17. การใช้เครื่องมือตรวจสอบการทำงานของ Data Center 

 • การใช้งาน Opmanager ตรวจสอบ Network/Server Infrastructure และอุปกรณ์อื่นๆ
 • การใช้ งาน Opstor เพื่อบริหารจัดการ RAID
 • การใช้งาน RackTable เพื่อบริหารจัดการที่ตั้งของ Rack
 • การใช้งาน DCIM เพื่อบริหารจัดการภายใน Data Center

 

   

มาเป็นเพื่อนกับเรา