• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color
 • color1 color
 • color2 color
 • color3 color

Professional Data Center Infrastructure Design and Management

 

!! เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าสู่ มาตรฐาน Data Center จากสถาบันต่างๆ !!

EIA/TIA-942  SAS-70  BICSI  Uptime Institute  SSAE-16 และ ITIL

             เป็นหลักสูตรภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สำหรับท่านที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการดูแลระบบเครือข่ายขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่ประกอบด้วยเครือข่ายและ Server ขนาดใหญ่และมีจำนวนมาก ที่ประกอบขึ้นเป็นคลังข้อมูล หรือศูนย์ให้บริการระบบเครือข่าย หรือให้บริการโครงข่าย รวมทั้งอินเตอรเนต เหมาะสำหรับศูนย์รวมเครือข่าย ที่ให้บริการข้อมูล หรือเชื่อมต่อระหว่างสาขาต่างๆจำนวนมาก หรือ ศูนย์ให้บริการ Hosting Server แบบ Collocation รวมทั้ง ISP ตลอดคลังข้อมูล (Data Center) สำหรับหน่วยงานต่างๆของรัฐและเอกชนหลักสูตรนี้นอกจากจะช่วยให้ท่านมีเข้าใจโครงสร้าง ระบบการทำงาน อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายใต้เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายและเครือข่ายแล้ว ยังทำให้ท่านมีความรู้และวิธีปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การเดินสายภายใน Data Center ด้วย EIA/TIA-942  มาตรฐาน BICSI  มาตรฐาน Uptime Institute  มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัย SAS-70 มาตรฐาน SSAE-16 รวมทั้ง ITIL และ ISO 20000 ด้วย ซอฟแวร์ที่ใช้ทางปฏิบัติในหลักสูตรนี้อีกด้วย

           ภายใต้หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ท่านสามารถเฝ้าดู การทำงานของServer และเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหากรณีเครือข่ายล่ม หรือเครือข่ายแออัด ตลอดจน Traffic ที่ใช้ Bandwidth สูง ตลอดจนเฝ้าดูความปลอดภัยของระบบเครือข่ายที่ให้บริการและศูนย์ข้อมูล หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ท่านสามารถบริหาร Bandwidth และให้บริการเครือข่ายรวมทั้ง รักษาความปลอดภัยแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหลักสูตรที่ช่วยอัพเกรดความรู้ความสามารถในการดูแลและจัดการกับปัญหาต่างๆ ในศูนย์ข้อมูล และเครือข่าย ตามมาตรฐานสากล อย่างเช่น ITIL และ ISO 20000 สอนโดยอดีตที่ปรึกษา บริษัทผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเตอรเนตระหว่างประเทศ และโทรคมนาคม รายใหญ่ในประเทศ และนักวิจัยจาก ๋Jet propulsion Laboratory (JPL) ขององค์การนาซ่า

 

บริหารระบบเครือข่ายและ Server ขนาดใหญ่ 

 

บริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูล SAN 

จุดประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลศูนย์เครือข่ายในองค์กรอย่างลึกซึ้ง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่ดูแลระบบเครือข่ายบริการแบบสาธารณะ มีระบบการให้บริการแก่ลูกค้า ตามมาตรฐานสากล เช่น ITIL และ ISO 20000
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure) ของ Data Center ตามมาตรฐานของ Data Center ชั้นนำในสหรัฐอเมริการและยุโรป
 • สามารถวางแผนติดตั้ง ประสานงานร่วมกัยบริษัทติดตั้ง Data Center ให้กับท่านได้เป็นอย่างดี
 • สามารถวางแผนปรับปรุง ขยาย Data Center ของท่านได้
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ในรายละเอียดมาตรฐาน EIA/TIA-942  BICSI  Uptime Institute  SAS-70 และ SSAE-16 ซึ่งเป็นมาตรฐาน การเดินสายสัญญาณ และออกแบบติดตั้ง Data Center รวมทั้งการ Audit ความปลอดภัย
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถติดตั้ง และดูแลอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ตามมาตรฐานต่างๆ เช่น FC หรือ iSCSI
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ซอฟแวร์เฝ้าดูการทำงานของศูนย์เครือข่ายและคลังข้อมูล รวมทั้งสามารถจัดสร้างระบบเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเชิงปฏิบัติ

บริหารจัดการเครือข่าย และการให้บริการเครือข่าย

 

เรียนรู้มาตรฐาน Data Center จากสถาบันต่างๆ

ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้

 • ผู้บริหารจัดการระบบเครือข่ายขนาดกลางและขนาดใหญ่
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและ Server ในองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่
 • ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ให้บริการระบบเครือข่ายสาธารณะ เช่น ISP หรือ NSP
 • ผู้ให้บริการวางระบบและติดตั้งระบบเครือข่ายขนาดใหญ่
 • ผู้จัดจำหน่วยอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์เครือข่ายระดับวิสาหกิจ

ภาคปฏิบัติในหลักสูตรนี้

 • ใช้ Opmanager ตรวจสอบ อ่านค่าและเฝ้าดูการทำงานของ Server และ Network Rack ตลอดจนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
 • ใช้ Opmanager จัดตั้งระบบเตือนภัยบนเครือข่ายและ Server รวมทั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

 

ภาคปฏิบัติการใช้ Opmanager เพื่อเฝ้าดูสถานะการทำงานของกลุ่ม Server

 • ใช้ Opstore เพื่อบริหาร Storage RAID และ Tape Storage
 • ใช้ Rack Table เพื่อบริหารจัดการกับ Rack
 • ใช้ OpenDCIM เพื่อบริหารจัดการ Data Center
 • ใช้ Support Desk เพื่อบริหารจัดการระบบบริการเครือข่ายและ Server แก่ลูกค้าตามมาตรฐาน ITIL และ ISO20000

ภาคปฏิบัติการใช้ Software เพื่อบริหารจัดการกับ Rack ใน Data Center  

 เหตุใดท่านควรเรียนหลักสูตร Data Center

 • ท่านจะมีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานของ Tier ต่างๆ ของ Data Center
 • ท่านจะมีความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานของ Uptime / BICSI และ TIA-942 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล
 • ท่านจะมีความรู้ ในการดูแลและเฝ้าดูสภาพแวดล้อมของ Data Center ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • ท่านจะมีความรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติงานระบบเครือข่าย {Network Operating Center (NOC)}

ภาพ แสดงอุปกรณ์เครือข่ายและ Server ในห้องเรียน

 • ท่านจะมีความรู้เกี่ยวกับ การวางแผนวิธีการกู้คืนระบบ (Disaster Recovery) เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง
 • ท่านจะได้เรียนรู้ มาตรฐานของอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Data Center
 • หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่าน สามารถเฝ้าดูการทำงานของกลุ่ม Server และอุปกรณ์เครือข่าย ด้วยเครื่องมือทาง Software ที่มีประสิทธิภาพ
 • ท่านสามารถเฝ้าดูความผิดปกติของกระแสข้อมูลข่าวสาร และแยกแยะระหว่างข้อมูลข่าวสารปกติ กับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องการ เช่น Virus ได้
 • ท่านจะมีความรู้ในการติดตั้งและจัดวางตู้ Rack รวมทั้งวิธีการคำนวณการกินกระแสไฟของตู้ Rack และห้อง Server
 • ท่านจะมีความรู้ในการคำนวณหากำลัง BTU ของระบบปรับอากาศในห้อง Server และ Data Center
 • ท่านมีความเข้าใจในมาตรฐานการดูแล Data Center อย่างลึกซึ้ง
 • ท่านสามารถติดตั้ง Server Virtualization ด้วย VMware เพื่อช่วยประหยัด Server ใน Data Center ได้
 • ท่านสามารถออกแบบ และวางแผนการขยาย เครือข่ายและ Server ภายใน Data Center ได้เป็นอย่างดี
 • ท่านเข้าใจ หลักการทำงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติ ภายใต้มาตรฐานของ ITIL เป็นอย่างดี จนสามารถนำไปเป็นข้อมูลเตรียมการสอบได้
 • ท่านสามารถใช้ Service Desk ซึ่งเป็น Software ที่ใช้บริหารจัดการ ระบบบริการสำหรับ Data Center และทำงานภายใต้มาตรฐาน ITIL 

 

ภาคปฏิบัติการใช้ Opstor เพื่อบริหารจัดการ SAN Switches และอุปกรณ์ RAID

 

ภาคปฏิบัติการใช้ OpenDCIM  เพื่อตรวจสอบและบริหารจัดการ Data Center

 

ภาคปฏิบัติการใช้ Service Desk Manager เพื่อบริหารจัดการ Service Level Management (SLA) บริการลูกค้าตามมาตรฐาน ITIL

 

 สิ่งที่ท่านจะได้ในหลักสูตรนี้

 • เอกสารมาตรฐานของ Uptime และ TIA-942 ภาคภาษาอังกฤษ ชุดมาตรฐานต้นฉบับ 1 เล่ม
 • Video เยี่ยมชม Data Center จากที่ต่างๆ เช่น Google / Facebook / IBM / SUN / HP / Cisco  รวมทั้ง Video การสอน ออกแบบติดตั้ง Data Center ความยาวกว่า 3 ชั่วโมง และอื่นๆอีกมากในรูปแบบ DVD
 • ตำราประกอบการเรียน แต่งโดย อาจารย์ วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน 1 เล่ม ภาคภาษาไทย

อุปกรณ์ที่ใช้อบรมในหลักสูตรนี้

 • ซอฟแวร์ที่ใช้บริหารจัดการ Data Center และ Network Operation Center
 • ซอฟแวร์ที่ให้บริการเครือข่ายและจัดการระบบบริการเครือข่ายภายใต้มาตรฐาน ITIL และ ISO 20000
 • อุปกรณ์เครือข่าย เช่น Switches / Router ในระดับ Enterprise ของ Cisco
 • Software ที่ใช้ Monitoring ระบบเครือข่าย และ Server
   

 

ระยะเวลาของการอบรม :   3  วัน

รายละเอียดหลักสูตร

1.  มาตรฐานการออกแบบ Data Center

 • โครงสร้างของ Data Center 
 • ข้อพิจารณาโครงสร้างของ Data Center
 • ลักษณะ Raised Floor
 • Aisles และพื้นที่อื่นๆที่สำคัญของ Data Center
 • ศูนย์ควบคุมสำหรับ Data Center 
 • ความต้องการแหล่งจ่ายพลังงานของ Data Center 
 • HVAC และความต้องการสำหรับระบบไหลเวียนของอากาศ
 • ลักษณะการเดินสายสัญญาณเครือข่าย
 • ระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ และตรรกะ 
 • ระบบเฝ้าดูและตรวจสอบ 
 • ระบบบริหารจัดการระยะไกลRemote Systems Management 30

2.    มาตรฐาน Uptime ของ Data Center

 • มาตรฐาน Tier I – IV ของ Data Center
 • มาตรฐาน Tier I-Tier IV ของระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า และระบบสำรองไฟฟ้า
 • มาตรฐาน Tier I- Tier IV ของระบบปรับอากาศ
 • มาตรฐาน Tier I- Tier IV ของของการจัดระบบให้สามารถบำรุงรักษาระบบโดยการบริการไม่สะดุด
 • มาตรฐานการเดินสาย Backbone สำหรับระบบจ่ายไฟฟ้าหลัก
 • มาตรฐานระบบหล่อเย็นและทำน้ำเย็น
 • มาตรฐาน Compartmentalization ของ Uptime
 • วิธีการทำ Uptime Certification

3.   มาตรฐานการออกแบบ Data Center ภายใต้ BICSI

 • การกำหนด Class ของ Data Center ภายใต้ BICSI
 • มาตรฐานของห้องต่างๆภายใน Data Center
 • มาตรฐานยกพื้นของ Data Center
 • มาตรฐาน การจัดวางตู้ Rack และมาตรฐานของตู้ Rack
 • มาตรฐานการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องของ Data Center
 • มาตรฐานการออกแบบระบบไฟฟ้าของ BICSI
 • มาตรฐานการคำนวณหา Load ไฟฟ้า ของ BICSI
 • มาตรฐานการออกแบบระบบปรับอากาศ
 • มาตรฐานการไหลเวียนของลมภายใน Data Center
 • มาตรฐานการออกแบบระบบสายสัญญาณ
 • มาตรฐานการเดินสายสัญญาณตาม Class Ranking
 • มาตรฐานการป้องกันและระบบดับเพลิง
 • มาตรฐานการวางแผนกู้คืนระบบ (Disaster Recovery Planning)

4.   มาตรฐาน การออกแบบ Data Center ของ TIA-942

 • มาตรฐานของห้องทำงานต่างๆภายใต้มาตรฐาน TIA/942
 • มาตรฐานของพื้นที่ต่างๆของ Data Center เช่น MDA /HDA / EDA และ ZDA
 • มาตรฐานการเดินสาย Backbone และเดินสายในแนวราบ
 • มาตรฐานของสภาพแวดล้อมต่างๆของ Data Center
 • มาตรฐานโครงสร้างของ Data Center
 • มาตรฐานการเดินสายสัญญาณใน Data Center
 • มาตรฐานการออกแบบสภาพแวดล้อม
 • มาตรฐานระบบไฟฟ้า
 • มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย
 • มาตรฐานทางเข้าห้อง
 • มาตรฐานระบบระบายอากาศและทำความเย็น
 • มาตรฐานพื้นที่จัดวางอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
 • มาตรฐาน Data Center Cabling Path way
 • มาตรฐานระบบ Redundant

5.   มาตรฐานขีดความสามารถในการให้บริการของ Data Center

 • มาตรฐานการกำหนดขีดความสามารถของ Data Center 
 • การกำหนด Rack Location Units
 • การจัดวางตู้ Rack ในรูปแบบต่างๆ เช่น Top of Rack / End of rack และแบบ Centralized
 • วิธีการกำหนด RLUs
 • มาตรฐานการใช้พลังงานใน Data Center  
 • มาตรฐานการกำหนดความเย็นภายใน Data Center
 • มาตรฐานการกำหนด Bandwidth ที่ต้องใช้
 • มาตรฐานพื้นที่ว่างภายใน Data Center 
 • มาตรฐานขนาดขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 • วิธีการวางแผนเพื่อจัดวางอุปกรณ์ 

 

Software เพื่อคำนวณปริมาณความต้องการด้านความเย็นใน Data Center

6.   มาตรฐานการจัดตั้ง Data Center

 • วิธีการเลือกลักษณะพื้นที่เพื่อจัดตั้ง Data Center 
 • ข้อพิจารณาเพื่อความปลอดภัย 
 • ข้อพิจารณาการ Access หรือเข้าถึง
 • ข้อพิจารณา Raised Floor
 • ข้อพิจารณา การควบคุมสภาพแวดล้อม
 • ข้อพิจารณา พื้นที่สำหรับการขยาย

7.  มาตรฐานระบบยกพื้นใน Data Center

 • มาตรฐานโครงสร้างของ Raised Floor
 • มาตรฐานความสูงของ Floor 
 • วิธีการคำนวณน้ำหนัก Load แบบต่างๆภายในห้อง Data Center
 • มาตรฐานของ Support Grid
 • มาตรฐานของ Floor Tiles
 • มาตรฐานของ Plenum และ Wireways รวมทั้ง Outlets
 • มาตรฐานของ Cable Trays
 • วิธีการจัดวาง Wireways และ Cable Trays
 • มาตรฐานของ Ramps และ Lifts
 • ระบบไหลเวียนและความดันอากาศ
 • มาตรฐานอุณหภูมิในห้อง Server 
 • ระบบตรวจสอบการรั่วไหล 
 • ระบบป้องกันอัคคีภัย

8.  มาตรฐานระบบการจ่ายพลังงานแก่ Data Center

 • มาตรฐานการออกแบบระบบจ่ายกำลังไฟ 
 • วิธีการคำนวณปริมาณความต้องการกำลังไฟทั้งหมดใน Data Center 
 • วิธีการคำนวณหาค่า Heat Dissipation เพื่อการออกแบบห้อง Server ที่ดี
 • วิธีการคำนวณหาค่า BTU ในห้อง Server เพื่อคำนวณหาขนาดของเครื่องปรับอากาศ
 • วิธีการกำหนดมาตรฐานของระบบปรับอากาศ
 • วิธีการคำนวณค่า KVA Load เพื่อคำนวณขนาดของ UPS
 • วิธีการคำนวณและเลือก UPS
 • วิธีการคำนวณความต้องการด้านความเย็นภายใน Data Center และ ห้อง Server
 • วิธีการคำนวณขนาดของเครื่องปรับอากาศในห้อง Server
 • วิธีการติดตั้ง Ground ใน Data Center
 • มาตรฐานระบบสำรองไฟ
 • มาตรฐานระบบกราวด์ 
 • รู้จักกับ Signal Reference Grid 
 • มาตรฐานการป้องกันไฟกระชาก 
 • ระบบป้องกันฟ้าผ่า 
 • ระบบควบคุมไฟสำรอง และฉุกเฉิน 
 • มาตรฐานการเดินสายไฟ
 • ระบบส่งกระจายกำลังไฟ 

 Software เพื่อการคำนวณหาความต้องการกำลังไฟฟ้าใน Data Center

 9.  มาตรฐานการควบคุมสิ่งแวดล้อมภายใน Data Center

 • อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับ Data Center   
 • ความชื้นสัมพัทธ์ใน Data Center  
 • ไฟฟ้าสถิตย์
 • มาตรฐานระบบปรับอากาศ    
 • วิธีการวางแผนการไหลเวียนของอากาศ    
 • มาตรฐานการจัดวางระบบ HVAC
 • มาตรฐานการกระจายของอากาศ    
 • มาตรฐานของลาดปูพื้นและการไหลของอากาศ
 • มาตรฐานการจัดวางอุปกรณ์ และ Rack  

10.   มาตรฐานการดูแลรักษาความปลอดภัยของ SAS-70

 • รายละเอียดและวิธีการจัดทำรายงาน

11. มาตรฐานการเดินสายสัญญาณใน Data Center ภายใต้ EIA/TIA 942-2 และ BICSI

 • มาตรฐานการวางโครงสร้างการเดินสาย 
 • การออกแบบในลักษณะ Modular 
 • โครงสร้างการเดินสายระบบเครือข่ายใน Data Center 
 • จุดที่ใช้กระจายสายสัญญาณ 
 • Network Terminal Servers 
 • มาตรฐาน Cross-Patch Ports 
 • วิธีการกำหนดรหัสสีและการ Label สายสัญญาณ 
 • มาตรฐานและ Solution การเดินสายสัญญาณสำหรับ 10Gb/s   
 • มาตรฐาน การออกแบบที่ถูกต้องสำหรับวางโครงสร้างเดินสาย 
 • เปรียบเทียบการเดินสายทองแดง และสาย Fiber Optic ใน Data Center
 • มาตรฐานการเดินสายแบบจุดต่อขุด และมาตรฐาน Structured Cabling

12.    มาตรฐานการดูแลสภาวะแวดล้อมใน Data Center

 • มาตรฐานการป้องการการปนเปื้อนใน Data Center 
 • ชนิดของการปนเปื้อนและแหล่งที่มา 
 • วิธีการหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน 
 • ระบบกรองอากาศ

13.    มาตรฐานการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานใน Data Center

 • กลยุทธ์การติดตั้งใช้งาน Blade Server ใน Data Center
 • ข้อผิดพลาด 10 ประการของการปฏิบัติงานใน Data Center : แนวทางแก้ไข
 • ข้อผิดพลาด 9 ประการในการวางแผน Data Center
 • วิธีการเปรียบเทียบค่า MTBF อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ Data Center
 • กลยุทธ์การทำ Preventive Maintenance สำหรับ Data Center 
 • วิธีการแยกประเภทของเครื่องมือที่ใช้บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของ Data Center
 • วิธีการคำนวณความต้อการพลังงานไฟฟ้าและเนิ้อที่ว่างใน Data Center
 • มาตรฐานการออกแบบที่ต้องการ Redundancy

14.    มาตรฐานระบบ Security ใน Data Center

 • มาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยใน Data Center
 • รายการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยเชิงกายภาพตามมาตรฐาน SAN
 • รายการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยเชิงกายภาพตามมาตรฐาน SAS 70
 • ช่องโหว่และภยันตรายใน Data Center
 • รูปแบบภัยคุกคามชนิดต่างๆใน Data Center 
 • วิธีการ Scan ดูระบบรักษาความปลอดภัยใน Server ต่างๆของ Data Center

15.    มาตรฐานการเฝ้าดูระบบเครือข่ายและ Server (ภาคปฏิบัติ)

 • ข้อมูลที่ต้องเฝ้าดูในระบบเครือข่าย
 • ข้อมูลที่ต้องเฝ้าดูใน Server
 • ถอดรหัสข้อมูลที่ปรากฏบนจอสำหรับเครือข่ายและ Server

16.    การวางแผน Server ใน data Center

 • หน่วยวัดประสิทธิภาพการทำงานของ Server 
 • Utilization 
 • Latency 
 • Throughput 
 • Efficiency 
 • องค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ CPU  

17.    วิธีการดูแลบำรุงรักษา Data Center

 • รายการตรวจสอบความพร้อมของการให้บริการของ Data Center
 • ข้อมูลและค่า metric ที่แสดงความพร้อมให้บริการของ Data Center
 • รายการบำรุงรักษา อุปกรณ์ และระบบเครือข่ายและ Server ใน Data Center
 • วิธีการประเมินประสิทธิภาพของ Data Center ตามหลักสากล

18. การประยุกต์ใช้งาน ITIL V3.0 ใน Data Center เชิงปฏิบัติ

 • Service Level Management
 • Capacity Management
 • Availability Management
 • IT Service Continuity Management
 • Information Security Management
 • Supplier Management
 • Change Management
 • Service Asset and Configuration Management
 • Release and Deployment Management
 • Service Validation and Testing
 • Knowledge Management
 • Event Management
 • Incident Management
 • Problem Management
 • Access Management
 • Monitoring and Control
 • IT Operations
 • Service Desk

 

   

มาเป็นเพื่อนกับเรา