ระเบียบการจองและชำระเงิน

การลงทะเบียนอบรมมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. หากลูกค้าสนใจเข้าอบรม กรุณาตรวจสอบตารางอบรมหลักสูตรที่ท่านสนใจ ตามตารางบนหน้าเวป ท่านสามารถทำการจองโดยการโทรสำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่สถาบันอบรมได้ที่เบอร์ 02-274-0864, 02-2740867, 089-7767190, 081-6676981 หรือติดต่อที่ช่องทาง line ID: cyberthai , Facebook.com/cyberthai
 2. หลังจากลูกค้าโทรสำรองที่นั่งอบรมแล้ว กรุณาโอนเงินมัดจำหลักสูตรละ 2,000 บาท ก่อนวันอบรม 7 วัน
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 075-2155-737
  ชื่อบัญชี คุณดวงจิตต์  แสงชื่นถนอม ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนรัชดาภิเษก 2
 3. แจ้งการโอนเงินมัดจำค่าอบรมให้เจ้าหน้าที่สถาบันอบรมทราบหลังการโอนทันที  และกรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินมายืนยันกับทางสถาบันฯ ในวันแรกที่เข้ามาอบรมทุกครั้ง (กรณีอบรมในนามบริษัท กรุณาแจ้งชื่อบริษัทและชื่อผู้เข้าอบรม พร้อมเบอร์ติดต่อกลับของผู้ประสานงาน) 
 4. หลังจากทางสถาบันฯ ได้รับทราบข้อมูลการโอนเงินจากลูกค้า ทางเจ้าหน้าที่ของสถาบันอบรมจะตอบกลับเพื่อยืนยันว่าได้รับเงินจากลูกค้า เรียบร้อยแล้ว
 5. กรณีหน่วยงานต้องการชำระเป็นเช็ค กรุณาสั่งจ่ายในนาม บริษัท อเมริกัน อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด ** (ไม่รับเช็คส่วนตัว)พร้อมกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  (เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539016946)
 • การสำรองที่เรียนจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินมัดจำแล้ว   ราคาและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยทางสถาบันฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เนื่องจากทางสถาบันรับจำนวนจำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้สำรองที่เรียนเข้ามาก่อนตามลำดับ
 1. บริษัทหรือนิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 3%, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 1% ของราคาค่าอบรม ( ผู้หักภาษี 3 %, 1%จะต้องนำ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มายื่นในวันที่มาอบรมด้วย )

หน่วยราชการสามารถเบิกได้ตามระเบียบของสำนักงบประมาณ   บริษัทหรือนิติบุคคลสามารถใช้สิทธิ์ได้รับยกเว้นภาษีใน อัตรา 200%