เปิดโลกเครือข่ายสไตล์อาจารย์วิรินทร์

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไอที ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และการดำเนินการทางธุรกิจ มากมาย และกลายมาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตของเราโดยปริยาย แต่ในขณะที่เราเพลิดเพลินอยู่กับความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีนี้ ความเข้าใจ ต่อการทำงานของเทคโนโลยีไอที ที่มาในรูปแบบต่างๆเหล่านี้ เป็นเรื่องที่จำเป็น และเช่นเดียวกันกับร่างกายมนุษย์ เทคโนโลยี แม้จะแข็งแกร่งและทรงพลัง แต่กลับเป็นสิ่งเปราะบาง อย่างชนิดคาดการณ์ไม่ได้ดีนัก ความเข้าใจกลไก การทำงานและวิธีการเยียวยา อาการเสียๆต่างๆที่นำไปสู่การหยุดชะงักงันของการให้บริการไอที ก็เป็นสิ่งจำเป็น การแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสียหาย จากการหยุดชะงักของการไอที และช่วยให้การดำเนินการทางธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้

            หนังสือเล่มนี้ ได้รวมเอาหลักวิชา และประสบการณ์ในด้าน การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอที อย่างครบถ้วน ในลักษณะเจาะลึก โดยครอบคลุม ระบบเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่าย ระบบเครือข่ายไร้สาย เครื่องคอมพิวเตอร์ระดับพีซี และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค และอุปกรณ์อื่นๆ ไว้ค่อนข้างครบถ้วน โดยทั้งหมดเป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมา หลายสิบปี ของผู้เขียน เพื่อให้ท่านเข้าใจ วิธีการแก้ไขปัญหา ทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ยังแนะนำวิธีการอ่านรหัสที่แสดงถึงปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์จากอุปกรณ์ตรวจซ่อม เพื่อเพิ่มความสะดวกสำหรับท่านที่มี อุปกรณ์ตรวจซ่อมเช่น Debug Card  

            หนังสือเล่มนี้ เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่จะช่วยเติมเต็มด้านความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาระบบไอที ที่ครอบคลุมได้หมดทั้งในบ้านหรือที่ทำงาน จึงหวังใจว่า หนังสือเล่มนี้ จะเป็นอีกหนึ่งอาวุธทางปัญญาที่จะเป็นเพื่อนที่ดีของท่าน เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับระบบไอที

 

 

  

สู่ความเป็นเลิศด้านการบริการงานไอที  ด้วยมาตรฐาน ITIL V.3

 

ปัจจุบันนี้ แนวโน้มการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีไอทีได้ก้าวไปสู่พรมแดนใหม่ๆ ที่เพิ่มความสะดวกสบายแก่การดำรงชีวิตของมวลมนุษย์ รวมทั้งนวัตกรรมการให้บริการด้านไอทีได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่เมื่อขนาดหรือขอบเขตการให้บริการเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นจำเป็นต้องมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ยอมรับได้ในระดับสากล เพื่อให้การบริการด้านไอทีในองค์กรและสาธารณะทั่วไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในเชิงบริหารจัดการ เพื่อให้การบริการด้านไอทีดังกล่าว สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้จึงมีองค์กรต่างประเทศคิดค้นวิธีการบริหารจัดการระบบให้บริการไอทีเชิงปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพที่เราเรียกว่า ITIL

               The Information Technology Infrastructure (ITIL) เป็นวิธีการที่จะช่วยปรับปรุงองค์กรที่ติดตั้งไอทีเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงาน จุดประสงค์เพื่อปรับไอทีให้สามารถเข้ากับธุรกิจช่วยควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานไอที รวมทั้งสามารถใช้ทรัพยากรไอทีที่มีอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ การวิจัยในต่างประเทศได้พบว่ามีการนำเอาระบบ ITIL มาใช้ในองค์มากขึ้น ตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา การศึกษาในปี 2006 พบว่ากว่า 30% ขององค์กรมีการนำเอา ITIL เข้ามาปรับใช้งาน และในปี 2014 พบว่าจำนวนขององค์กรที่นำเอา ITIL ไปปรับใช้งาน ได้เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่า 80%

 

 

อ่านเพิ่มเติม: รายละเอียด V.3

 

 คัมภีร์ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย Cisco เล่ม 1

หนังสือเล่มนี้ เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 2 และเป็นฉบับปรับปรุงใหม่โดยมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ค่อนข้างล้าสมัยเมื่อเทียบกับปัจจุบันออกไป แล้วนำเนื้อหาที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปรับเพิ่มเนื้อหาให้ทันสมัยยิ่งขึ้นถึงแม้เป็นเพียงการพิมพ์ครั้งที่ 2 แต่ในหลายปีที่ผ่านมาหนังสือเล่มนี้ถูกนำไปใช้เป็นหนังสืออ้างอิง ตำราประกอบการเรียน ตำราที่ใช้สอนในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เหมาะสำหรับท่านที่สนใจและหลงใหลในวิชาการระบบเครือข่ายอย่างแท้จริง และเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ผมทุมเทเพื่อให้ได้ผลงานออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้

            บางบทของหนังสือเล่มนี้ถูกตัดออกไปและเพิ่มส่วนที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและ วิธีการตรวจสอบหาจุดเสียและใช้งานจริงสำหรับอุปกรณ์ของซิสโก้ นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มเติมข้อมูลสำหรับหัวข้อที่มีอยู่แล้วให้มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งข้อมูลสำคัญที่จำเป็น เพื่อช่วยให้ท่านสามารถนำไปต่อยอดหนังสือคัมภีร์ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย Cisco เล่มที่ 2 และทำให้เป็นชุดหนังสือที่ความสมบูรณ์ในเนื้อหามากยิ่งขึ้น

            ความตั้งใจของผมคือต้องการหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปพร้อมกัน การไม่เข้าใจหลักการทำงานทางทฤษฎีอย่างถ่องแท้ย่อมนำไปสู่การปฏิบัติที่คลุมเครือและวนเวียนอยู่กับการคลำทาง ด้วยเหตุนี้จึงยังรักษาคุณค่าของความรู้เชิงทฤษฎีก่อนนำไปสู่วิธีการปฏิบัติ ซึ่งผมหวังว่าท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่านจะได้ความรู้เพื่อนำไปสู่การใช้งานอย่างมีคุณภาพต่อไป

            อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้จะสมบูรณ์สู่สายตาของท่านมิได้ หากปราศจากผู้ตรวจทานและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา อย่างอาจารย์ ดวงจิตต์ แสงชื่นถนอม และนักตรวจปรู๊ฟมือระดับพระกาฬ อย่างคุณ ปัทมา xxxx ซึ่งผมขอกราบคารวะด้วยความจริงใจ นอกจากนี้ขอกราบขอบพระคุณกองบรรณาธิการวารสาร ไมโครคอมพิวเตอร์ ที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ยังสามารถปรากฏต่อสายตาของทุกท่าน และกราบขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับท่านผู้อ่านและลูกศิษย์รวมทั้งแฟนคลับที่ให้กำลังใจแก่ผมเสมอมา ในอันที่จะนำเสนอความรู้ที่จักเป็นประโยชน์แก่ท่านทุกท่านต่อไป

 

อ่านเพิ่มเติม: รายละเอียด C1

Sign up for our newsletter to get the latest updates